Pastýřský list k 1. neděli postní

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

před několika dny jsme začali Popeleční středou dobu postní a vydali jsme se na cestu k Velikonocům. Výraz, který je s dobou postní úzce spojen, je pokání. „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ – to jsou slova, která doprovázejí udílení popelce. Jak ale rozumíme onomu slovu pokání?

Pokání z pohledu křesťanství je především velká touha. Je to touha po proměně, touha po obnově a obrácení, je to začátek nové cesty. Ježíš k ní volá hned na začátku svého působení: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ Proto je postní doba příležitostí nově uvěřit Kristu a v síle jeho slov se vydat na cestu vlastní proměny a obnovy. Tato touha má zaznít v našem nitru víc než cokoliv jiného.

Žijeme už rok v mimořádné situaci pandemie, která ovlivňuje celý život společnosti, život církve, i život každého z nás. Pandemie nás uzavřela do životního provizoria, ze kterého bychom se tak rádi vrátili k plnému životu. K životu, ve kterém mohou děti chodit do školy, kdy se můžeme setkávat, společně se sdílet a radovat. Také zde cítíme, jak potřebujeme obnovit život.

Nejinak je tomu i v životě duchovním. I tady nám schází plný život církve, na který jsme byli zvyklí. Svátosti, společenství, bohoslužby, katecheze. Po roce jsme už možná na mnohé rezignovali. Kéž nás v této situaci burcují a pozvedají Kristova slova: „Obraťte se a věřte evangeliu!“  Nezatvrzujme svá srdce k tomuto Kristovu pozvání. Přestože možnosti bohoslužeb jsou stále výrazně omezené, o to více hledejme příležitosti a usilujme o to, jak v osobním a rodinném životě obnovit naše společenství s Bohem, jak neustupovat z cesty poctivého křesťanství.

V letošním roce si naše diecéze připomíná 25. výročí od založení papežem, svatým Janem Pavlem II. Rádi bychom za toto výročí poděkovali společnou bohoslužbou poslední květnovou neděli v katedrále Božského Spasitele. Zda to bude možné, je teď ještě těžké říci. Už vůbec nelze vědět, zda bude možné vás všechny na tuto bohoslužbu pozvat. K čemu vás chci ale pozvat už nyní je, společně vstoupit na cestu proměny života naší diecéze.  I v životě naší místní církve za dobu jejího trvání ledacos volá po obnově. Samy okolnosti této doby ukazují, že bude potřeba mnohé dělat jinak. Nabídněme své osobní úsilí i společné nasazení ve farnostech. I tady pravdivě vezměme za svou Ježíšovu výzvu k proměně: „Obraťte se a věřte evangeliu“.

Tuto proměnu není možné začít nikde jinde než u Krista. Obrácení má svůj počátek v důvěře v něho. To je základ našeho společenství s Kristem, našeho rozhodnutí s Kristem žít a vydávat o něm svědectví. Při velikonoční vigilii budeme toto rozhodnutí nově potvrzovat v obnově křestního vyznání. Pro cestu obnovy, kterou chceme začít u Krista, a jako znamení našeho odhodlání chci pozvat vás, věřící a kněze naší diecéze, abyste v letošním roce v každé farnosti naplánovali a uspořádali adorační den.

Až to situace dovolí, měl by to být čas duchovní obnovy farnosti, ve kterém je po celý den příležitost k adoraci, a ve kterém mohou věřící vyslechnout duchovní povzbuzení a získat novou inspiraci k životu s Kristem. V některých farnostech tato tradice adoračních dnů, zavedená téměř před devadesáti lety, stále přetrvává, v mnoha už ale byla přerušena. Výročí diecéze je vhodnou příležitostí obnovit a posílit toto spojení s eucharistickým Kristem.

„Obraťte se a věřte evangeliu“ – vybízí nás Kristus na počátku postní doby a zve nás na cestu proměny. Bůh u této cesty nestojí jako divák, ale jako ten, který nám pomáhá svou milostí. Papež František v poselství k letošní postní době píše: „V každé životní etapě je třeba věřit, doufat, milovat. Kéž nám toto pozvání prožít postní dobu jako cestu obrácení, modlitby a sdílení našich dober, pomůže obnovit osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pramenem je Otcovo milosrdné srdce.“

Vydejme se, sestry a bratři, na cestu obnovy a proměny nejen v postní době, ale i v celém roce výročí založení naší diecéze.

K této cestě vám ze srdce spolu s biskupem Františkem žehnáme.

+ biskup Martin
apoštolský administrátor